Kontakt

 

HOREX HX, s.r.o.
 
Sídlo firmy:
 
Rastislavova 152,
951 41 Lužianky
 
Pracovná doba:
Po - Pia
7:00 - 15:30
 
Tel.:    +421 37 778 30 43
GSM:   +421 905 510 414
GSM:   +421 948 611 289


email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
A
BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA

 

    Firma HOREX HX, s.r.o.  Vám zabezpečí, prostredníctvom autorizovaných technikov BOZP, výchovu a vzdelávanie pracovníkov a vykonávanie bezpečnostno-technickej služby podľa Zákona č. 124/2006  Z.z. v znení neskorších predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od sledovania zmien v legislatíve a zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov pri ochrane zdravia Vašich zamestnancov. 

    1. Pravidelné činnosti a spracovanie dokumentácie:        

 a) spracovanie kompletnej dokumentácie v zmysle platných predpisov
 b) spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc
 c) šetrenie pracovných úrazov, poradenstvo a odborná pomoc pri oznamovaní pracovných úrazov
 d) hodnotenie a posudzovanie rizík
 e) vypracovanie prevádzkových poriadkov pracovísk
 f) predkladanie informácií o stave a vývoji  BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie nedostatkov
 g) vedenie evidencie školení BOZP, pracovných úrazov , chorôb z povolania
 h) odborná poradenská činnosť pri riešení a odstraňovaní nedostatkov

    2. Pravidelné školenia:

 a) výchova a vzdelávanie zamestnancov – vstupné a opakované
 b) školenie zástupcov zamestnancov

    3. Vykonávanie previerok pracovísk a vyhodnocovanie zistených nedostatkov

 

    ĎALŠIE ŠPECIALIZOVANÉ ODBORNÉ ŠKOLENIA:  klick

   

Copyright © HOREX 2013 - . All Rights Reserved.