Kontakt

 

HOREX HX, s.r.o.
 
Sídlo firmy:
 
Rastislavova 152,
951 41 Lužianky
 
Pracovná doba:
Po - Pia
7:00 - 15:30
 
Tel.:    +421 37 778 30 43
GSM:   +421 905 510 414
GSM:   +421 948 611 289

 
Pobočka:
Priemyselná 1, 
917 01 Trnava
 

GSM:  +421 915 744 871
 
email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

×

Error

Simple Image Gallery Extended - You need Joomla! 2.5 to run this plugin!

 

POŽIARNE UZÁVERY – KONTROLA A OPRAVA


Naša firma zabezpečuje kontrolu a údržbu požiarnych uzáverov (PU). V rámci údržby vykonávame opravy, napr. nastavenie samozatváračov, lepenie napeňovacej pásky atď. (Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. ustanovuje vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru).


Na inštalovanom požiarnom uzávere musí byť zabezpečená :

1. údržba
- preventívna údržba - v lehotách určených v prevádzkových pokynoch , najmenej raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšie lehoty;
- prehliadka - raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu;
- bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe PU a po oprave PU;
- oprava - bez zbytočného odkladu po zistení poruchy PU (oprava sa vykoná vrátane prehliadky).

2. kontrola - vykonáva sa v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník, správca alebo nájomca neurčil kratšiu lehotu


Preventívna údržba zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu. Prehliadka PU overuje vybavenosť PU, jeho funkčnosť a zabezpečenie energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje. Oprava PU zabezpečuje obnovenie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu. Kontrola PU je súbor úkonov pozostávajúci z overovania vybavenosti PU, jeho funkčnosti, zabezpečenia energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov nie je potrebná technická podpora. Za vykonanie kontroly požiarneho uzáveru inštalovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje aj vykonanie bežnej údržby PU technikom PO podľa vyhlášky MV SR č. 285/2001 Z.z.

Údržbu môže vykonávať iba výrobca PU, ak si vykonávanie údržby vyhradil v prevádzkových predpisoch alebo bol o jej vykonanie požiadaný vlastníkom, správcom alebo nájomcom nehnuteľnosti alebo osoba zodpovedná za údržbu PU.

 

Označenie PU:

1. Značkou zhody a sprievodnými údajmi podľa osobitného predpisu. Značka zhody a sprievodné údaje musia byť ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné a čitateľné voľným okom aj po inštalácii PU. Za sprievodné údaje sa považuje až označenie PU podľa Vyhlášky MV SR č.285/2001 Z.z. umiestnené na PU pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
2. Ak dvere uzatvárajú na únikovej ceste trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii, ktorý je únikovým východom, miesto úniku musí byť označené značkou pre núdzový východ podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády č.387/2006) a môže byť označené nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD alebo kombináciou nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT. Výška písmen musí byť najmenej 50 mm. Za označenie únikového východu sa považuje aj nápis ÚNIKOVÝ VÝCHOD podľa Vyhlášky MV SR č.285/2001 Z.z. umiestnený na PU pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
3. PU musí byť označený nápisom POŽIARNE DVERE, POŽIARNE OKNO, POŽIARNA KLAPKA, POŽIARNY UZÁVER (oddeľujúca konštrukcia) a DOPRAVNÍKOVÝ UZÁVER. Výška písma je najmenej 30 mm. Označenie sa netýka bytov a stavieb na bývanie skupiny A. Za označenie sa považuje aj nápis POŽIARNY UZÁVER podľa Vyhlášky MV SR č.285/2001 Z.z. umiestnený na PU pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.

Sprievodná dokumentácia PU obsahuje:

1. certifikát alebo vyhlásenie o zhode vydané výrobcom alebo splnomocneným zástupcom výrobcu;
2. prevádzkové pokyny – návod na jeho montáž, uvedenie do prevádzky, pokyny na údržbu;
3. prevádzkový denník, ktorého súčasťou sú aj doklady o:

a) absolvovaní školenia osoby zodpovednej za údržbu PU výrobcom alebo
b) oboznámení osoby zodpovednej za údržbu PU s prevádzkovými pokynmi, vykonanom vlastníkom, správcom alebo nájomcom nehnuteľnosti.

 

Prevádzkový denník PU obsahuje:

1. identifikačné údaje PU;
2. meno a priezvisko zodpovednej osoby za údržbu PU (ak si údržbu nevyhradil výrobca);
3. meno výrobcu a odkaz na prevádzkové pokyny, ak si výrobca vyhradil vykonávanie údržby;
4. záznamy o vykonaní údržby PU (zapisuje: osoba zodpovedná za údržbu PU alebo výrobca alebo technik PO, ak výrobca vydal iba potvrdenie o vykonaní údržby PU);
5. záznamy o vykonaní kontroly PU technikom PO;
6. záznamy o poruche PU a vykonané opatrenia na zabezpečenie jeho akcieschopnosti.

 

Požiarny uzáver:

1. dverová zostava:
- dvere požiarne odolné - bráni šíreniu tepla, obmedzuje šírenie tepla alebo bráni prenosu plameňa;
- dvere dymotesné - bráni prieniku dymu;
- dvere kombinované -bráni šíreniu tepla a prieniku dymu, obmedzuje šírenie tepla a bráni prieniku dymu alebo bráni prenosu plameňa a prieniku dymu.

2. okenná zostava:
- okno požiarne odolné - bráni šíreniu tepla, obmedzuje šírenie tepla alebo bráni prenosu plameňa;
- okno dymotesné - bráni prieniku dymu;
- okno kombinované - bráni šíreniu tepla a prieniku dymu, obmedzuje šírenie tepla a bráni prieniku dymu alebo bráni prenosu plameňa a prieniku dymu.


3. zostava klapky:
- požiarne odolná klapka - bráni šíreniu tepla, obmedzuje šírenie tepla alebo bráni prenosu plameňa;
- klapka dymotesná - bráni prieniku dymu;
- klapka kombinovaná - bráni šíreniu tepla a prieniku dymu, obmedzuje šírenie tepla a bráni prieniku dymu alebo bráni prenosu plameňa a prieniku dymu.

4. dopravníkový uzáver
5. oddeľujúca konštrukcia

 

Copyright © HOREX 2013. All Rights Reserved.