Kontakt

 

HOREX HX, s.r.o.
 
Sídlo firmy:
 
Rastislavova 152,
951 41 Lužianky
 
Pracovná doba:
Po - Pia
7:00 - 15:30
 
Tel.:    +421 37 778 30 43
GSM:   +421 905 510 414
GSM:   +421 948 611 289


email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


HASIACE PRÍSTROJE   - KONTROLA A OPRAVAKontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov naši pracovníci vykonávajú v zmysle Vyhlášky MV SR č.719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Pracovníci majú osobitné oprávnenia na kontrolu a opravu na typy hasiacich prístrojov všetkých výrobcov, ktoré sa predávajú na slovenskom trhu.
§ 18

1 )  Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj možno prevádzkovať len spôsobom uvedeným v technickej dokumentácii vyhotovenej výrobcom hasiaceho prístroja, v návode na obsluhu a v popisnom označení.
6)   Stanovište prenosného hasiaceho prístroja je miesto na prenosný hasiaci prístroj a stanovište pojazdného hasiaceho prístroja je miesto na pojazdný hasiaci prístroj, ktoré sú označené značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj podľa osobitného predpisu.
11) Prenosný hasiaci prístroj sa na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja umiestňuje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.
 
§ 19 odst. 4
O vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o oprave a plnení prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
 
§ 20
 
Opakovanú vonkajšiu prehliadku, vnútornú prehliadku a tlakovú skúšku tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a skúšku po oprave tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja upravuje osobitný predpis – vyhláška MPSVaR SR č.  508/2009 Z.z.
 
 
 
Naša firma má oprávnenie na odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení v rozsahu Skup. A d) a skup. B d)  podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., t.j. – tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja vodného, penového , práškového a snehového a tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja.
Ak prístupová cesta k stanovišťu prenosného hasiaceho prístroja alebo príjazdová cesta k stanovišťu pojazdného hasiaceho prístroja nie je dobre viditeľné, musí byť označená kombináciou značiek požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj a určenia smeru – šípkou podľa Nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z.
Umiestnenie hasiacich prístrojov nesmie brániť evakuácii osôb z objektu ohrozeného požiarom alebo ju inak sťažovať, týka sa to najmä objektov alebo priestorov, v ktorých sa sústreďuje väčší počet osôb.

 

OBSAH KONTROLY PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA A POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA 

 

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:
  •  

a) optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja;
b) kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja;
c) meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja;
d) kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja;
e) kontrolu neporušenosti , priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja;
f) kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii;
g) kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku;
h) umiestnenie plomby na hasiacom prístroji;
i) pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

 

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:

 

a)  optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja;
b)  kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja;
c)  posúdenie kvality hasiacej látky v hasiacom prístroji;
d)  kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny v hasiacom prístroji;
e)  kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja;
f)   kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja;
g)  kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiadúcemu spusteniu;
h)  kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku;
i)   kontrolu spúšťacieho mechanizmu hasiaceho prístroja;
j)   kontrolu ovládacej armatúry hasiaceho prístroja;
k)  kontrolu čistoty filtra;
l)   kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky hasiaceho prístroja;
m) kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii;
n)  kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku;
o)  umiestnenie plomby na hasiacom prístroji;
p)  pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

 

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v §2 ods. 2 písm. d) zahŕňa:

 

a)  optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja;
b)  kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja;
c)  kontrolu hmotnosti prístroja;
d)  kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja;
e)  kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja;
f)   kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii;
g)  kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku;
h)  umiestnenie plomby na hasiacom prístroji;
i)   pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

 

Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:

 

a) optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja;
b) kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja;
c) meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom;
d) kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja;;
e) kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja
f)  kontrolu kompletnosti ručného vozíka;
g) kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly, umiestnenie plomby;
h) pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

 

Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:

 

a)  optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja;
b)  kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja;
c)  posúdenie kvality hasiacej látky v hasiacom prístroji;
d)  kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny hasiaceho prístroja;
e)  kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja;
f)   kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja;
g)  kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu;
h)  kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku v hasiacom prístroji;
i)   kontrolu spúšťacieho mechanizmu hasiaceho prístroja;
j)   kontrolu ovládacej armatúry hasiaceho prístroja;
k)  kontrolu čistoty filtra;
l)   kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky hasiaceho prístroja;
m) kontrolu kompletnosti ručného vozíka;
n)  kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly, umiestnenie plomby na hasiacom prístroji;
o)  pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

 

Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v §2 ods. 3 písm. e), zahŕňa:

 

a) optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby;
b) kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja;
c) kontrolu hmotnosti prístroja;
d) kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja;
e) kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja;
f)  kontrolu kompletnosti ručného vozíka;
g) kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly;
h) umiestnenie plomby na hasiacom prístroji;
i)  pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.


OBSAH OPRAVY A PLNENIA PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA A POJAZDNÉHO
HASIACEHO PRÍSTROJA

 


Oprava prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:

 

a) uvoľnenie tlaku výtlačného plynu v tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, v ktorej je hasiaca látka pod trvalým tlakom výtlačného plynu;
b) demontáž súčastí hasiaceho prístroja;
c) vypustenie hasiacej látky z hasiaceho prístroja;
d) vyčistenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja;
e) vizuálnu kontrolu vonkajších stien a vnútorných stien tlakovej nádoby hasiaceho prístroja;
f)  vyčistenie filtra hasiacej látky, kontrolu filtra hasiacej látky;
g) vyčistenie stúpacej rúrky, kontrolu stúpacej rúrky;
h) vyčistenie ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky, kontrolu ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky;
i)  vyčistenie prúdnice;
j)  naplnenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja hasiacou látkou;
k) umiestnenie výtlačného plynu do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo umiestnenie samostatnej tlakovej patróny s výtlačným plynom do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja.

 

Copyright © HOREX 2013 - . All Rights Reserved.