Kontakt

 

HOREX HX, s.r.o.
 
Sídlo firmy:
 
Rastislavova 152,
951 41 Lužianky
 
Pracovná doba:
Po - Pia
7:00 - 15:30
 
Tel.:    +421 37 778 30 43
GSM:   +421 905 510 414
GSM:   +421 948 611 289


email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

HADICOVÉ  ZARIADENIA A POŽIARNE VODOVODY
- KONTROLA A OPRAVA

 

Kontrolu a opravu hadicových zariadení a požiarnych vodovodov vykonávame v zmysle Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov.

Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu.

 

 

 Technik  kontroluje:

1. funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov;
2. voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam;
3. vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou;
4. prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení;
5. označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení;
6. pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva;
7. množstvo vody v nádrži.

Hydrantové hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, sa skúšajú z hľadiska funkčnosti tlakovou skúškou podľa technickej normy. O vykonanej tlakovej skúške sa vyhotoví potvrdenie . 

Podzemný hydrant musí byť označený tabuľkou, ktorá je umiestnená na pevne zabudovanej zvislej žrdi, ktorá je vysoká  1,8 m alebo je umiestnená na stavbe vo výške 1,8 m a vo vzdialenosti najviac 6 m od podzemného hydrantu.

Všetky závady, ktoré sa zistili pri kontrole podľa želania zákazníka ihneď odstraňujeme.

Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov sa členia na:

a) zdroj vody (prírodné a umelé);
b) vnútorný požiarny vodovod;
c) hadicové zariadenie;
d) odberné miesto.

Odberné miesta -  umelý zdroj vody:

a) nadzemný hydrant (zavodnený alebo nezavodnený);
b) podzemný hydrant;
c) výtokový stojan;
d) plniace miesto.


Hadicové zariadenia sa členia podľa typu na:

1. hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou, ktoré sa podľa druhu navijaka skladajú z týchto častí:

a) hadicový navijak s ručným ovládaním

- z navijaka s prívodom vody stredom;
- z ručne ovládaného prítokového ventilu;
- z tvarovo stálej hadice s dĺžkou najviac 30 m;
- z uzatvárateľnej prúdnice;
- tam, kde je to potrebné, zo smerového vedenia hadice.


        b) hadicový navijak s automatickým ovládaním

- z navijaka s prívodom vody stredom;
- z automaticky ovládaného prítokového ventilu;
- z tvarovo stálej hadice s dĺžkou najviac 30 m;
- z uzatvárateľnej prúdnice;
- tam, kde je to potrebné, zo smerového vedenia hadice.

2. nástenné hydranty s plochými hadicami, ktoré sú zložené z týchto častí:

 a) skriňa alebo ochranný kryt;
 b) hadicové uloženie;
 c) ručné ovládanie prítokového ventilu;
 d) plochá hadica so spojkami, ktorej svetlosť je najviac 52 mm a jej dĺžka je najviac 20 m;
 e) uzátvarateľná prúdnica.

 

Copyright © HOREX 2013 - . All Rights Reserved.