Kontakt

 

HOREX HX, s.r.o.
 
Sídlo firmy:
 
Rastislavova 152,
951 41 Lužianky
 
Pracovná doba:
Po - Pia
7:00 - 15:30
 
Tel.:    +421 37 778 30 43
GSM:   +421 905 510 414
GSM:   +421 948 611 289


email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY

     Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná podľa podľa § 4 písm. k) Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečiť, aby sa pri vypracovávaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb, požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

     Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany. Jeho úlohou je vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb- projekt požiarnej ochrany.

     Projektová dokumentácia stavby musí obsahovať :

   • členenie stavby na požiarne úseky
   • určenie požiarneho rizika
   • určenie požiadaviek na konštrukcie stavby
   • zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat
   • určenie požiadaviek na únikové cesty
   • určenie odstupových vzdialeností
   • určenie požiarno-bezpečnostných opatrení
   • určenie zariadení na zásah

Copyright © HOREX 2013 - . All Rights Reserved.