Služby

HASIACE PRÍSTROJE - KONTROLA A OPRAVA

Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov naši pracovníci vykonávajú v zmysle Vyhlášky MV SR č.347/2022 Z. z., 

HADICOVÉ ZARIADENIA A POŽIARNE VODOVODY - KONTROLA A OPRAVA

Kontrolu a opravu hadicových zariadení a požiarnych vodovodov vykonávame v zmysle Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov.

POŽIARNE UZÁVERY – KONTROLA A OPRAVA

Kontrolu a údržbu požiarnych uzáverov (PU). V rámci údržby vykonávame opravy, napr. nastavenie samozatváračov, lepenie napeňovacej pásky atď. VyhláškaMV SR č. 478/2008 Z.z.

TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

Vykonávame školenia všetkých zamestnancov, odbornú prípravu protipožiarnych hliadok, vypracúvame dokumentáciu požiarnej ochrany, protipožiarne prehliadky.

POVINOSTI MAJITEĽOV A SPRÁCOV BYTOVÝCH DOMOV A SVB

Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu je povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV

Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA

Zabezpečíme Vám prostredníctvom autorizovaných technikov BOZP, výchovu a vzdelávanie pracovníkov a vykonávanie bezpečnostno-technickej služby podľa Zákona č. 124/2006  Z.z. v znení neskorších predpisov.

ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná podľa podľa § 4 písm. k) Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečiť

ŠPECIALIZOVANÉ ŠKOLENIA

  • Školenia lešenárov
  • Školenie obsluhy stavebných strojov a zariadení
  • Školenie obsluhy motorových vozíkov
  • Školenie vodičov referentských vozidiel

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY

Naša spoločnosť poskytuje odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení a bleskozvodov

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH

Prostredníctvom našich zmluvných partnerov zabezpečujeme vykonávanie odborných prehliadok a skúšok VTZ zdvíhacích

E-LEARNING

Naša firma ponúka online školenia v oblasti BOZP a OPP pre spoločnosti a živnostníkov. Zabezpečte si školenia od profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami z praxe a získate …