Výchova a vzdelávanie osôb – práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (bez použitia horolezeckej techniky)

Školenie je pre zamestnancov a osoby samostatne zárobkovo činné, ktorí vykonávajú činnosti vo výške a nad otvorenou hĺbkou viac ako 1,5 meter, nad nechránenou vodnou hladinou alebo nádržami s nebezpečnou látkou, kde sú chránení kolektívnym alebo osobným zabezpečením.

Školenie pracovníkov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou z predpisov BOZP, oboznámenie sa s použitím prostriedkov osobného zabezpečenia a platnej legislatívy. Z tohto školenia sa vyhotoví zápis a vykoná ho bezpečnostný technik.