Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

Vzdelávanie je určené zamestnancom, ktorí budú obsluhovať vybrané stavebné stroje a zariadenia na obsluhu, ktorých je potrebná odborná spôsobilosť v zmysle § 6, ods. 1, písmeno o) Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Predpoklady účastníka školenia:

a) vek min. 18 rokov

b) vodičský preukaz sk. C

c) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

d) potvrdenie o absolvovaní predbežnej praxe


Školenie vykonávame pre tieto stavebné stroje – skupiny:

1.   Dózery a traktory kolesové nad 36 kW

2.   Dózery a traktory pásové

4.   Lopatové rýpadlá kolesové

5.   Lopatové rýpadlá pásové

9.   Nakladacie a vykladacie stroje pásové nad 28 kW

10. Nakladacie a vykladacie stroje kolesové nad 28 kW

15. Cestné valce

18. Kompresory s prevádzkovým tlakom nad 500 kPa

20. Autodomiešavače a automiešače

21. Čerpadlá betónových zmesí s výkonom nad 10m-3.h-1

25. Ukladače živočíšných zmesí

26. Lomové vŕtačky – E (vrtné súpravy) + F (stroje pre vŕtané pilóty)


Príprava obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení je organizovaná v týchto formách:

1. Základný kurz – cieľom je oboznámiť obsluhu so základnými konštrukčnými prvkami vybraných stavebných strojov a zariadení, spoznať funkcie jednotlivých mechanizmov vzhľadom na bezpečnú prevádzku, oboznámiť sa s pravidlami bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe, prípadne opravách, dosiahnuť vyhovujúcu zručnosť v ovládaní uvedených strojov a zariadení. Kurz sa skladá z teoretickej výučby a praktického výcviku.

2. Opakované školenie – má za cieľ obnovenie vedomostí obsluhy, ich doplnenie o nové právne predpisy, oboznámenie s pracovnou úrazovosťou a podmienkami v organizácii, odstránenie nevhodných návykov, prehĺbenie znalostí o bezpečnej a ekonomickej prevádzke vybraných stavebných strojov a zariadení v súlade s platnou legislatívou (odporúča sa 1x za dva roky, tak ako všetky ostatné školenia, resp. podľa internej smernice zamestnávateľa).

3. Aktualizačná odborná príprava – obsahuje najmä informácie týkajúce sa zmien právnych predpisov v oblasti BOZP, zmeny právnych predpisov (zákonov, nariadení vlády, vyhlášok, smerníc a STN) a ostatných predpisov na zaistenie BOZP týkajúcich sa vybraných stavebných strojov a zariadení. 

Účastník školenia po absolvovaní školenia získa PREUKAZ NA OBSLUHU VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV.