BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
A
BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA

Firma HOREX HX, s.r.o.  Vám zabezpečí, prostredníctvom autorizovaných technikov BOZP, výchovu a vzdelávanie pracovníkov a vykonávanie bezpečnostno-technickej služby podľa Zákona č. 124/2006  Z.z. v znení neskorších predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od sledovania zmien v legislatíve a zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov pri ochrane zdravia Vašich zamestnancov. 

 1. Pravidelné činnosti a spracovanie dokumentácie:  

 a) spracovanie kompletnej dokumentácie v zmysle platných predpisov
 b) spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc
 c) šetrenie pracovných úrazov, poradenstvo a odborná pomoc pri oznamovaní pracovných úrazov
 d) hodnotenie a posudzovanie rizík
 e) vypracovanie prevádzkových poriadkov pracovísk
 f) predkladanie informácií o stave a vývoji  BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie nedostatkov
 g) vedenie evidencie školení BOZP, pracovných úrazov , chorôb z povolania
 h) odborná poradenská činnosť pri riešení a odstraňovaní nedostatkov

  2. Pravidelné školenia:

 a) výchova a vzdelávanie zamestnancov – vstupné a opakované
 b) školenie zástupcov zamestnancov

3. Vykonávanie previerok pracovísk a vyhodnocovanie zistených nedostatkov

   ĎALŠIE ŠPECIALIZOVANÉ ODBORNÉ ŠKOLENIA: