HADICOVÉ  ZARIADENIA A POŽIARNE VODOVODY
– KONTROLA A OPRAVA

Kontrolu a opravu hadicových zariadení a požiarnych vodovodov vykonávame v zmysle Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov.

Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu.

Technik  kontroluje:

1. funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov;
2. voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam;
3. vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou;
4. prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení;
5. označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení;
6. pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva;
7. množstvo vody v nádrži.


Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov sa členia na:

a) zdroj vody (prírodné a umelé);
b) vnútorný požiarny vodovod;
c) hadicové zariadenie;
d) odberné miesto


Odberné miesta –  umelý zdroj vody:

a) nadzemný hydrant (zavodnený alebo nezavodnený);
b) podzemný hydrant;
c) výtokový stojan;
d) plniace miesto


Hadicové zariadenia sa členia podľa typu na:

1. hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou, ktoré sa podľa druhu navijaka skladajú z týchto častí:

        a) hadicový navijak s ručným ovládaním

– z navijaka s prívodom vody stredom;
– z ručne ovládaného prítokového ventilu;
– z tvarovo stálej hadice s dĺžkou najviac 30 m;
– z uzatvárateľnej prúdnice;
– tam, kde je to potrebné, zo smerového vedenia hadice.


        b) hadicový navijak s aickým ovládaním

– z navijaka s prívodom vody stredom;
– z aicky ovládaného prítokového ventilu;
– z tvarovo stálej hadice s dĺžkou najviac 30 m;
– z uzatvárateľnej prúdnice;
– tam, kde je to potrebné, zo smerového vedenia hadice.

2. nástenné hydranty s plochými hadicami, ktoré sú zložené z týchto častí:

 a) skriňa alebo ochranný kryt;
 b) hadicové uloženie;
 c) ručné ovládanie prítokového ventilu;
 d) plochá hadica so spojkami, ktorej svetlosť je najviac 52 mm a jej dĺžka je najviac 20 m;
 e) uzátvarateľná prúdnica.