POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV

Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

§4

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak:

a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky, obsah a lehoty preventívnych protipožiarnych prehliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktoré vydá ministerstvo
b) zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, opatrenia, miesta a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
c) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo
d) zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo
g) umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor v obci vstup do objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie
h) splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách
i) prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu a všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo, všeobecne záväzný právny predpis ďalej ustanoví vlastnosti, ktoré má mať technické zariadenie a technologické zariadenie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v prevádzke
k) zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb, požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
l) zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek
m) zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, obsah dokumentácie o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
n) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov, zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou, pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína, podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
o) dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektro-tepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom, technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektro-tepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
p) dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo
q) zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie

§5

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak:

a) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a v priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, ďalšie hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať požiarne výťahy, evakuačné výťahy, technické vybavenie únikových ciest, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu, vhodné druhy požiarno-technických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní, vlastnosti a podmienky prevádzkovania zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasičskej techniky, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, požiarnych výťahov, evakuačných výťahov, technického vybavenia únikových ciest, prostriedkov na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarno-technických zariadení vrátane podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní, vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
b) označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarno-technickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov
c) strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu, ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté
d) udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej čerpania
e) vykonávať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný  požiarny poplach v objektoch, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb

f)  zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov
g) spracovať na základe rozhodnutia KR HaZz analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich objektoch a priestoroch a na jej základe zriadiť hasičskú jednotku , ak tak rozhodlo KR
h) zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu
i) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní
j) poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru

§8

Právnická osoba a fyzická osoba- podnikateľ nesmie, ak tento zákon neustanovuje inak:

e) používať požiarno-technické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov vyžaduje

f) vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých výkon nemá oprávnenie alebo osobitné oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžaduje na ich vykonávanie

Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi

Dokumentácia

– zabezpečiť vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentáciu OPP v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov

Projekt PO (riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb)

– zabezpečiť, aby sa pri vypracovávaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb (zabezpečiť spracovanie projektu PO, resp. posúdenie protipožiarnej bezpečnosti pri zmene stavby, rekonštrukcii, zmene účelu využitia) zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek.

Požiarno-bezpečnostná charakteristika užívanej stavby (PBCH)

– zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Preventívne protipožiarnej prehliadky

– zabezpečiť v objektoch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky (1×3 mes., 1×6 mes., 1×12 mes.)

Miesta, činnosti, čas, podujatia

– zabezpečiť plnenie opatrení na OPP na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, a pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

Mimopracovný čas

– zabezpečovať plnenie opatrení na OPP v mimopracovnom čase.

Školenie a odborná príprava

– zabezpečovať školenie všetkých a vedúcich zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby zdržujú v jej objektoch a osôb ubytovaných po dobu dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (1×24 mes) a osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase (1×12 mes). Zabezpečiť odbornú prípravu protipožiarnych hliadok (1×12 mes, resp. pred činnosťou alebo podujatím)

Hasiace prístroje

– zabezpečiť kontrolu opravu a značenie hasiacich prístrojov (1×12 mes., resp. 1×24 mes)

Hadicové zariadenia (požiarne vodovody)

– zabezpečiť kontrolu, opravu a značenie hadicových zariadení a vonkajších požiarnych vodovodov a odstraňovať zistené nedostatky (1×12 mes)

Technické a technologické zariadenia

– prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenia a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu a všeobecne záväzného právneho predpisu

Elektrické zariadenie (EZ)

– zabezpečiť protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí (vždy pri zmene prostredia v konkrétnom priestore) – zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a skúšok EZ a bleskozvodu a odstraňovať zistené nedostatky (tzv. revízie)

Požiarne uzávery (PU)- dvere, okná, klapky….

– zabezpečiť akcieschopnosť PU a označovať PU – zabezpečiť vykonávanie kontroly (1×3 mes, 1×6 mes, 1×12 mes), preventívnej údržby (1×12 mes., resp. podľa prevádzkových pokynov), prehliadky (1×12 mes., resp. podľa prevádzkových pokynov, resp. bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe a po oprave) a opráv vrátane prehliadky (bez zbytočného odkladu po zistené poruchy) – zabezpečiť vedenie záznamov o údržbe, prehliadkach, kontrolách, zistených a odstránených poruchách a opravách PU – viesť sprievodnú dokumentáciu PU (certifikát, prevádzkové pokyny výrobcu, prevádzkový denník) – zabezpečiť preukázateľne školenie osoby zodpovednej za údržbu PU výrobcom PU. Alebo, ak výrobca PU nevykonáva školenie osoby zodpovednej za údržbu PU, zabezpečiť preukázateľne oboznámenie osoby zodpovednej za údržbu PU s prevádzkovými pokynmi

Komíny

a) zabezpečiť pravidelné kontroly a čistenia komínov (1×2 mes., 1×4 mes., 1×6 mes., 1×12 mes.) b) zabezpečiť preskúšania komínov (v prípade pripojenia nového spotrebiča na komín, resp. zámena starého za nový spotrebič, príp. zmena typu spotrebiča)

Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia

• zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly najmenej raz za 12 mes., ak výrobca, distribútor alebo dovozca neurčil kratšiu lehotu a odstraňovať zistené nedostatky • viesť sprievodnú dokumentáciu (osvedčenie o výrobku, prevádzkové pokyny, prevádzkový denník) • zabezpečiť údržbu zariadenia určenými osobami

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

• zabezpečiť vykonávanie kontrol EPS (denne, mesačne, štvrťročne, ročne) a odstraňovať zistené nedostatky • zabezpečiť vykonanie ročnej kontroly pri odovzdaní EPS do prevádzky • zabezpečiť vedenie sprievodnej dokumentácie EPS • zabezpečiť trvalú prevádzku EPS pracovníkom, ktorý je zaškolený výrobcom alebo právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie • zabezpečiť poučenie pracovníkov (obsluhy) na obsluhu EPS a zaškolenie na denné, mesačné a štvrťročné kontroly • zabezpečiť riadne vedenie prevádzkovej knihy • zabezpečiť náhradné opatrenia z hľadiska zabezpečenia požiarnej ochrany stavby, ak EPS nie je akcieschopná

Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)

• zabezpečiť vykonávanie kontrol SHZ (denne, týždenne, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) a odstraňovať zistené nedostatky • zabezpečiť kontrolnú prehliadku a skúšku funkčnosti SHZ (po každom uvedení SHZ do činnosti a po oprave alebo po skúške stabilnej tlakovej nádoby). Skúška funkčnosti musí byť vykonaná za prítomnosti orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor (ŠPD) • zabezpečiť údržbu (bežná a prevádzková) a opravy SHZ • určiť osobu zodpovednú za prevádzkovanie SHZ, osobu poverenú údržbou SHZ a osobu poverenú obsluhou SHZ a zabezpečiť preukázateľné zaškolenie týchto osôb výrobcom, jeho splnomocneným zástupcom alebo fyzickou osobou s osobitným oprávnením na inštalovanie a opravy SHZ • zabezpečiť riadne vedenie prevádzkového denníka • zabezpečiť vedenie sprievodnej dokumentácie SHZ v štátnom jazyku • označovať jednotlivé časti SHZ a strojovňu SHZ • v čase dočasnej nefunkčnosti SHZ vykonať bez zbytočného odkladu náhradného opatrenia na zabezpečenie chráneného priestoru, ktoré prerokuje s orgánom vykonávajúcim ŠPD

Označovanie, prístup, voľnosť

• označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarno-technickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov

Cvičný poplach

• vykonávať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb

Požiar

• oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach vlastníctve, správne alebo v užívaní

Odborná spôsobilosť

• zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku OPP osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie