TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

Našim zákazníkom poskytujeme komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou – technika  požiarnej ochrany.
Vykonávame školenia všetkých zamestnancov, odbornú prípravu protipožiarnych hliadok, vypracúvame dokumentáciu požiarnej ochrany, protipožiarne prehliadky, zabezpečujeme plnenie povinností právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa na úseku ochrany pred požiarmi (Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z., Vyhláška MV SR č.  121/2002 Z.z.)

Technik požiarnej ochrany: 

1. vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa

Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú v týchto lehotách:

a) každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy;
b) každých 6 mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť;
c) každé 3 mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo pdnikajúcej fyzickej osoby, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.

Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola:

a) organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách;
b) porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi;
c) stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska;
d) zariadení pre protipožiarny zásah;
e) trvalej voľnosti únikových ciest;
f)  výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi;
g) funkčnosti požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov;
h) prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení;
i)  označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.

2. určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počet členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách;
3. vykonáva pravidelné školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov a vedúcich zamestnancov;
4. vypracováva, vedie a udržuje dokumentáciu ochrany pred požiarmi.

Dokumentácia ochrany pred požiarmi zahŕňa:

a)  požiarna identifikačná karta;
b)  požiarny poriadok pracoviska;
c)  požiarno-poplachové smernice;
d)  požiarny evakuačný pán;
e)  grafickú časť požiarno-evakuačného plánu;
f)   požiarnu knihu;
g)  analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru;
h)  doklady o kontrole požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov;
i)   údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi;
j)   dokumentáciu o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi;
k)  dokumentáciu o odbornej príprave protipožiarnych hliadok;
l)   dokumentáciu o činnosti hasičskej jednotky;
m) riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby;
n)  ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

5. určuje  požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby;
6. organizuje a vyhodnocuje cvičné požiarne poplachy.