ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY

Naša spoločnosť poskytuje odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení a bleskozvodov, a to:

   1. východiskové,

   2. periodické,

   3. mimoriadne  

V rámci revízií sa zameriavame najmä na revízie:

   1. elektrických inštalácií,

   2. systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvodov),

   3. elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky,

   4. elektrického ručného náradia,

   5. elektrických častí strojov.

Ďalej realizujeme:

   1. odstraňovanie zistených závad po vykonaných revíziách na elektrických zariadeniach,

   2. odbornú, technickú, poradenskú a konzultačnú činnosť,

   3. vypracovanie protokolov o určení prostredia.

Všetky činnosti týkajúce sa odborných prehliadok a odborných skúšok sú vykonávané v súlade s platnými slovenskými zákonmi, vyhláškami, normami a na základe osvedčení a oprávnení udelenými Technickou inšpekciou, a.s.